Recordamos al personal temporal que tenga reconocida carrera que para poder mantenerla debe participar en las OPE que se convoquen, ya que El punto 23.4. e) del Acuerdo de carrera, referido a personal temporal, establece

És obligatori per al personal temporal participar en els processos selectius que es convoquin en la mateixa categoría o en una altra d’igual o superior del mateix grup o subgrup on hagi estat classificat, amb l’advertència que, si no ho fa, quedarà exclòs del sistema de carrera professional i es podrà reclamar el reintegrament de les quanties percebudes fins aleshores per aquest concepte, excepte quan sigui impossible participar en aquests processos per alguna causa justificada.”

Por tanto conviene que en las próximas convocatorias de oposiciones el personal temporal que está cobrando carrera se presente, para que no quede excluido del sistema de carrera profesional por no haber participado en las oposiciones, de conformidad con la redacción actual del Acuerdo.