BOIB DE HOY: nombramientos de MUH; listas definitivas movilidad en el Complejo Hospitalario de Mallorca; Convocatoria de dos Jefaturas de Servicio en Son Llàtzer;

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de maig de 2013 per la qual es fa una correcció d’errades advertides a la Resolució de 6 de maig de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa d’urgències hospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Espases), convocat per mitjà de la Resolució de 14 de desembre de 2010

 

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de maig de 2013 per la qual s’aprova la llista definitiva d’adjudicació de les places del personal de la Gerència del Complex Hospitalari de Mallorca afectat per la convocatòria de mobilitat per raó del servei als Serveis Centrals i a les gerències territorials del Servei de Salut de les Illes Balears

Número de registre 9913 – Pàgines 24142-24149

Resolució per la qual s’aprova la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, d’una jefatura de servei assitencial de l’Hospital Son Llàtzer de l’Àrea de Salut de Mallorca

    • Número de registre 9914 – Pàgines 24150-24152

       

    • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure desginació d’una jefatura de servei assitencial de l’Hospital Son Llàtzer de l’Àrea de Salut de Mallorca

    • Número de registre 9915 – Pàgines 24153-24155