BOIB: SECTORIZACIÓN PRIMARIA: ADSCRIPCION NOMINAL DE PERSONAL Y CENTROS A LOS SECTORES (HOSPITALES)

En el BOIB de hoy aparece la relación nominal del pesonal adscrito a los sectores de Llevant, Tramuntana y Ponent.
Para ver las listas pulsad sobre los enlaces:

◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adscriuen al sector Ponent els centres, els mitjans i els serveis d’atenció primària
Número de registre 608 – Pàgines 7-15
http://boib.caib.es/pdf/2012008/mp7.pdf

◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adscriuen al sector Tramuntana els centres, els mitjans i els serveis d’atenció primària
Número de registre 610 – Pàgines 15-18
http://boib.caib.es/pdf/2012008/mp15.pdf

◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adscriuen al sector Llevant els centres, els mitjans i els serveis d’atenció primària
Número de registre 616 – Pàgines 18-21
http://boib.caib.es/pdf/2012008/mp18.pdf