Informació sobre la implantació de la Carrera Professional per

El 3 de juliol passat, el Govern de les Illes Balears i tots els sindicats(Comissions Obreres, SAE, CEMSATSE i UGT) varen subscriure a la Mesa Sectorial de Sanitat, l’acord que posa en funcionament la Carrera Professional del personal sanitari dels Grups A i B del Servei de Salut de les Illes Balears.
La Carrera Professional és un model de promoció, incentiu, motivació enimplicació per als professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears, perquè a través del reconeixement de la seva activitat, aconsegueixin un desenvolupament professional continuat i adequat.
És una eina que motiva, incentiva i de reconeixement professional, que pretén fer més còmplice als professionals en el desenvolupament de la seva activitat amb l’objectiu que incideixi en una millora de la qualitat assistencial.
Qui podrà accedir a la Carrera Professional?
Podran accedir al sistema de Carrera Professional els llicenciats i diplomats sanitaris de la Comunitat Autònoma, que els permetrà l’avanç progressiu dins dels distints nivells de forma irreversible, de forma que es consolidin els graus assolits.
En primer lloc, s’obrirà el termini de sol·licitud de participació al personal estatutari fix del Servei de Salut, sanitaris locals APD), així com a interins i a substituts que el seu nomenament sigui anterior al 30 d’octubre de 2 amb el compromís de presentar-se a la primera oferta d’ocupació pública que convoqui el Servei de Salut.
Suposa un sistema de reconeixement i promoció individual,independent de la carrera jeràrquica i de tots els altres complements adquirits en concepte, per exemple, d’antiguitat. A més, el reconeixement de cada nivell estarà incentivat econòmicament. És, en definitiva, una eina de motivació professional.
Quan s’implantarà?
La seva implantació es durà a terme durant els mesos de setembre a
desembre, i la retribució econòmica començarà a partir de l’1 de gener de 2007.
Quins són els requisits per accedir-hi?

Per accedir al sistema de Carrera Professional s’ha de presentar la sol·licitud corresponent juntament amb la còpia del nomenament, el currículum professional i el certificat de serveis prestats. Si per qualsevol motiu no es pogués aportar el certificat, bastarà presentar una còpia de la sol·licitud. En aquest sentit, els serveis de personal posaran a disposició de qui ho desitgi els models de sol·licitud, així com un model de currículum.
En aquesta primera fase d’implantació, els mèrits no seran avaluats ni amortitzats, per la qual cosa no és necessària la seva justificació.
Una vegada examinada la sol·licitud es publicaran els llistats provisionals, on els sol·licitants seran enquadrats en el nivell corresponent, en funció al número d’anys de serveis prestats, sense que es comptabilitzin els períodes deformació.

ANYS DE SERVEIS
Nivell Personal Sanitari grups A i B
Nivell I 5 o més anys
Nivell II 10 o més anys
Nivell III 15 o més anys
Nivell IV 20 o més anys
Davant qualsevol discrepància amb el nivell obtingut, s’obrirà un termini de deu dies hàbils per a presentar les corresponents al·legacions. Trenta dies després es publicaran els llistats definitius i s’expediran els corresponents certificats
individuals de reconeixement de nivell.
La Carrera Professional millor dotada econòmicament de l’Estat
Les retribucions que rebran els treballadors, sempre que acreditin haver aconseguit els objectius assistencials i/o no assistencials requerits, seran diferents per cada un d’aquests nivells:

QUANTIES ECONÒMIQUES ANUALS
Nivell Llicenciats Diplomats
Nivell I 3.000 € 2.400 €
Nivell II 6.000 € 4.560 €
Nivell III 9.000 € 6.660 €
Nivell IV 12.000 € 8.640 €
Els incentius es cobraran progressivament començant per un 25% l’any 2007 fins arribar el 100% al 2010.

No s’aplicarà aquest criteri per al personal en comissió de servei al Servei de Salut i personal temporal, ni tampoc per aquell que a l’1 de gener hagi complert els seixanta anys.
De forma excepcional per a la fase d’implantació, el professional que complint amb els requisits exigits hagués accedit al sistema de carrera professional, percebrà les quanties corresponents al primer nivell, en concepte de lliurament a compte, tenint, a més, el dret a sol·licitar l’enquadrament en el nivell corresponent al serveis prestats acreditats una vegada consolidi la plaça. El reconeixement de nivell ho serà a efectes d’1 de gener de 2007.
Aquest dret no serà aplicable al personal que no sigui fix. Un cop fix, se li
reconeixerà el nivell corresponent.
El personal laboral i funcionari podrà accedir al sistema de carrera professional previ compromís d’integrar-se com a personal estatutari en el moment que sigui proposat pel Servei de Salut.
Convocatòries per accedir a la Carrera Professional
Una vegada implantat el sistema, es realitzaran les corresponents
convocatòries per a l’accés als diferents nivells.
Per al personal fix, es computaran com a serveis prestats la totalitat dels períodes treballats en el sistema públic de salut, excepte el període de formació.
Per què es reconegui un nivell, el número d’anys de serveis prestats haurà de ser complet. Els períodes d’excedència o aquelles situacions durant les quals no s’ha romàs en situació d’actiu hauran de ser descomptats, tret que s’hagi ocupat un càrrec directiu a l’administració Local, Autonòmica o Estatal que precisi dedicació exclusiva, així com l’acompliment de funcions de representació de treballadors.
Està pendent de desenvolupar la forma en la qual es reconeixeran els nivells als professionals que han fet feina a altres comunitats autònomes i que s’hagin incorporat al Servei de Salut de les Illes Balears.
A partir de l’any 2 es realitzaran les corresponents
convocatòries per a sol·licitar la participació en el sistema de carrera professional, així com a l’accés als distints nivells amb els requisits generals continguts en l’acord.