PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA CAIB 2014 : CONGELACIÓN, PAGAS EXTRA RECORTADAS. SIGUE EL RECORTAZO DEL 32% EN LA CARRERA, SUSPENSIÓN DE LA FASE ORDINARIA DE CARRERA

 EXIGIMOS CARRERA ÍNTEGRA, FASE ORDINARIA YA, NUEVA FASE DE IMPLANTACIÓN.

Ver capítulo de personal :

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/8/bopibs/bopib-08-121.pdf

SUELDO CONGELADO: “Amb efectes d’1 de gener de 2014, les retribucions del personal esmentat no experimenten cap increment respecte de les de l’any 2013, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de “comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a l’antiguitat d’aquest personal.”
ACUERDOS CON MEJORAS SALARIALES INAPLICABLES: “Tots els acords, els convenis o els pactes que impliquin creixements retributius superiors a les quanties que estableixen aquest article o les normes que el despleguin s’hi han d’adequar oportunament. En cas contrari, són inaplicables les clàusules o normes que s’hi oposin. En tot cas,l’aprovació de qualsevol d’aquests instruments requereix que s’emeti un informe previ i favorable de  la Direcció General de Pressuposts i Finançament. “

 IMPAGO DE PRODUCTIVIDAD VARIABLE CON EXCEPCIONES: “Suspensió de la concessió dels complements retributius lligats a productivitat i rendiment i a la realització de serveis extraordinaris fora de la jornada habitual 1. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2014 la concessió dels complements destinats a retribuir la productivitat, el rendiment, l’acompliment d’objectius o qualsevol altre concepte de naturalesa similar.

S’exceptua d’aquesta suspensió la concessió del complement de productivitat (factor variable), que es pot reconèixer
al personal estatutari en els casos següents:
a) Cap de guàrd
ia de l’atenció especialitzada.
b) Indemnització per desplaçament de facultatius especialistes a Menorca, Eivissa o Formentera.
c) Qualsevol altra activitat de caràcter sanitari que de manera extraordinària i per raó de necessitat autoritzi
expressament la persona titular de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada
de l’òrgan competent.
d) Desenvolupament de tasques docents teòriques o pràctiques que siguin autoritzades expressa”
 SUSPENSION DE LA ACCIÓN SOCIAL: suspensió de determinades prestacions d’acció social
Se suspenen fins al 31 de desembre de 2014 les convocatòries i les concessions de prestacions i ajuts en concepte
d’acció social, llevat de les següents:
a) Ajuts per fills menors de divuit anys.
b) Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat.”
 
CARRERA:  SIGUE EN 2014 RECORTAZO DEL 32%: YA QUE SE MODIFICA EL dECRETO LEY 5/2012´,SUSPENSIÓN DE ACUERDO Y NO CONVOCATORIA DE FASE ORDINARIA: “Reducció temporal de la quantia d’un concepte retributiu i suspensió del s acords relatius a la carrera professional del personal al servei de la sanitat pública de les Illes Balears
1. Fins al 31 de desembre de 2014, es redueix temporalment la quantia que actualment [se refiere a junio de 2012, cuando entró en vigor el decreto Ley 5/2012] percep el personal al servei de la sanitat pública de les Illes Balears en concepte de carrera administrativa en un 32 %.
2. Es manté fins al 31 de desembre de 2014 la suspensió de l’Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2006 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 3 de juliol de 2006 sobre el sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera professional del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, i de l’Acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2008 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 26 de maig de 2008, que aprova i desplega el model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears pertanyent a categories o altres agrupacions de caràcter no sanitari i d’aquelles altres de sanitàries que no requereixen titulació universitària, a què es refereixen els punts segon i tercer de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011.
3. Així mateix, se suspèn fins a l 31 de desembre de 2014 l’Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 12 d’abril de 2011 sobre l’inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 75, de 21 de maig. Sens perjudici d’això, s’habilita la Mesa Sectorial de Sanitat perquè, al llarg de l’any 2014, pugui negociar un nou acord sobre l’inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, amb efectes a partir de l’any 2015.”