EL GOVERN HA APROBADO HOY LOS COMPLEMENTOS DE LOS FACULTATIVOS DE IB-SALUT

Aquí teneis el comunicado oficial:

“””Acords del Consell de Govern (2 11 2012)

Consell de Govern: El Consell de Govern aprova els complements salarials per al personal sanitari facultatiu del subgrup A1 del Servei de Salut
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

El Consell de Govern ha acordat autoritzar els complements salarials per al personal sanitari facultatiu del subgrup A1 del Servei de Salut a partir de la proposta d’acord adreçada el passat mes d’octubre a la Mesa Sectorial de Sanitat. Aquests complements salarials s’estableixen en relació amb l’atenció continuada i l’atenció primària, la fidelització d’Eivissa i Menorca, i el personal resident.

Per tal d’atorgar seguretat jurídica a la vigència del règim retributiu d’aquest personal facultatiu, es va considerar necessari determinar normativament a tots els efectes, amb caràcter retroactiu, la vigència de les quanties dels complements retributius. Així, el Parlament de les Illes Balears va aprovar a principis d’agost la Llei 11/2012 per determinar les quanties i habilitar la Mesa Sectorial de Sanitat per a la negociació d’aquests complements salarials.

L’Administració, a petició unànime de la part social, va convocar una sessió extraordinària de la Mesa Sectorial de Sanitat pel dia 11 d’octubre de 2012, però no es va poder constituir vàlidament per manca de l’assistència de la majoria necessària de la representació social. Dia 17 d’octubre de 2012 es va tornar a convocar però tampoc es va poder constituir vàlidament.

Cronologia dels fets

El febrer de 2008, el CEMSATSE va convocar una vaga que va afectar tot el personal facultatiu sanitari de nivell llicenciat i especialista (subgrup A1) del Servei de Salut, tant de règim jurídic estatutari com funcionarial o laboral.

El maig de 2008, els representants del Servei de Salut i del Comitè de Vaga varen adoptar un acord segons el qual es desconvocava la vaga. Aquest acord no va seguir els tràmits legalment prevists en la llei, i els sindicats FSP-UGT, CSI-CSIF i CCOO varen interposar un recurs contenciós administratiu en considerar que s’havia vulnerat el seu dret a la llibertat sindical. Varen acusar l’Administració de negociar de manera exclusiva i excloent amb el sindicat SIMEBAL unes condicions laborals del personal facultatiu sanitari del subgrup A1 sense la participació de les restants centrals sindicals i fora de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El Jutjat Contenciós Administratiu va estimar la demanda de CSI-CSIF i CCOO i va declarar en una sentència la nul•litat de l’actuació administrativa per vulneració del dret fonamental d’aquests sindicats en relació amb el seu dret a la negociació col•lectiva. Contra la decisió judicial es va recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que va dictar una nova sentència, el 23 de març de 2010, en què declarava que qualsevol preacord o acord assolit al marge de la Mesa de Negociació vulnerava el dret fonamental a la llibertat sindical.

Malgrat la sentència, l’acord es va continuar aplicant en les respectives instruccions de nòmines del personal estatutari dels anys 2010, 2011 i 2012, fins que, per resolució del vicepresident de l’Àrea de Serveis Generals del Servei de Salut d’11 de juny de 2012, es varen modificar algunes d’aquestes condicions retributives adaptant-les al moment anterior a l’acord de maig de 2008.”””

http://www.caib.es/pidip/consells/cdg-ficha.do?lang=ca&codi=8541170&extra=N