NOMBRAMIENTO DE CARGOS DE IB-SALUT Y VARIAS RESOLUCIONES DE OPE DE FEA FARMACIA HOSPITALARIA

En el BOIB de hoy se han publicado varios nombramiento de directos y subirector en Atención Primaria y Especializada y varias resoluciones de OPEde FEA Farmacia Hospitaria. También se declaran desiertos varios concursos para designación de cargos : ENLALE BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8080/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de  subdirector/subdirectora d’infermeria de Palma (Sector Sanitari de Ponent) de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de Palma (Sector Sanitari de Ponent) de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de desembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Farmàcia Hospitalària corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de desembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Farmàcia Hospitalària corresponent al sector sanitari de Eivissa, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director mèdic/directora mèdica de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual es declara deserta la 4962 convocatòria, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de subdirector/subdirectora d’infermeria de la Part Forana (sectors sanitaris de Tramuntana I Llevant) de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de Palma (Sector Sanitari de Migjorn) de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de la Part Forana (sectors sanitaris de Tramuntana i Llevant) de la  Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de desembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Farmàcia Hospitalària corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca