OPE PERSONAL NO FACULTATIVO-IBSALUT

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 15085
Resolució del conseller de Salut i Consum de 6 d’agost de 2008
per la qual s’aproven els programes de matèries que regiran les
proves selectives per ingressar en diverses categories de personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears
1.Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 29 de febrer de 2008
(BOIB núm. 34/2008, de 8 de març), es va aprovar l’oferta d’ocupació pública
per a l’any 2008 del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.
2.Per garantir la seguretat del procés selectiu i facilitar la tasca de preparació
de les persones aspirants, s’ha considerat convenient publicar els programes
de matèries que regiran les proves selectives per ingressar en determinades
categories incloses en l’oferta d’ocupació, que seran convocades en els pròxims
mesos.
Per això, una vegada conclosa la negociació amb les organitzacions sindicals
i en ús de les competències que m’atorga la disposició addicional quarta
de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, dict la següent
Resolució
1.Aprovar els programes de matèries que regiran les proves selectives per
accedir a les següents categories del personal estatutari: ATS/DUI, auxiliar d’infermeria,
zelador/zeladora, fisioterapeuta, grup auxiliar administratiu i comare,
que s’adjunten com a annexos I, II, III, IV, V i VI, respectivament.
2.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en
la pàgina web http://ib-salut.caib.es i en els taulers d’anuncis de les gerències del
Servei de Salut de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— pot
interposar-se un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 8 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent
interposar-hi.
Palma, 6 d’agost de 2008
El director general
Josep M. Pomar Reynés
Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)
El secretari general
F. Javier Clavero Gomila
Per suplència del director general del Servei de Salut de les