El IBSALUT nos traslada esta información:

«Us informam que avui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució del 29 de novembre de 2018 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven les llistes definitives de les persones que aconsegueixen un nou nivell de carrera professional i les llistes de les persones que no ho aconsegueixen.

A aquest efecte, les persones interessades que no han obtingut un nou nivell de carrera professional per no haver assolit la puntuació mínima exigida en el punt 4.2.f de les bases de la convocatòria, poden participar en el procediment ordinari 2017, sempre que compleixin els requisits establerts en el punt 4 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de gener de 2018 (BOIB núm. 14/2018, de 30 de gener), presentant —en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució— els serveis prestats i els mèrits de formació, docència i recerca corresponents al període d’1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017.»

Ver BOIB:

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de novembre de 2018 per la qual s’aproven les llistes definitives de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional i les llistes de les que no l’assoleixen

    Número de registre 12486 – Pàgines 40586-40609