AQUÍ TENEIS EL “PAQUETAZO” DE AMPUTACIONES DICTADAS CONTRA EL PERSONAL PÚBLICO DE BALEARS

Enlace a la página web del Govern Balear, donde éste trata de justificar con ampulosos títulos sus, no ya “recortes”, sino amputaciones al personal sanitario licenciado y diplomado, sobre cuyas condiciones socio-laborales se están cebando enconadamente desde junio de 2010, podeis leer la lista de agravios a continuación:

http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1123255

Mesures per a tots els empleats públics del sector autonòmic:

Personal funcionari, laboral, dels serveis generals de l’administració autonòmica, del sector públic instrumental, del sector educatiu i del servei de salut, Agència Tributària,CES i Consell Consultiu:

 Congelació de l’oferta de treball públic.

 Increment de les 35 a les 37,5 hores setmanals de la jornada general de treball de tot el personal del sector públic autonòmic. S’establiran mesures de flexibilització que permetin donar compliment a l’increment de la jornada laboral compaginant la vida laboral amb la familiar de tots els empleats públics.

 Suspensió del complement de les prestacions de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal per contingències comunes, establint-lo en les quanties màximes establertes en la normativa laboral.

 Suspensió de la convocatòria, concessió o abonament de les ajudes en concepte d’acció social, així com de qualsevol altra que tengui la mateixa naturalesa o finalitat. S’exceptuen les ajudes per a fills menors de 18 anys i l’ajuda d’atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials a càrrec del personal de la Comunitat Autònoma.

 Suspensió temporal de la prolongació en el servei actiu del personal funcionari al servei de l’Administració General de la Comunitat Autònoma, exceptuant supòsits excepcionals. Això suposa fixar l’edat màxima de jubilació al 65 anys.

 Revisió de les autoritzacions de prolongació en la situació de servei actiu actualment vigents, concedides amb antelació a la instrucció de 10 de novembre de 2011.

 Flexibilització dels mecanismes que permetin la redistribució del personal de l’Administració d’acord amb les necessitats efectives dels diferents serveis que la composen. Aprovació d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans per adoptar mesures de redistribució del personal interí i laboral temporal, i d’amortització de llocs de feina.

 Excedència voluntària amb reserva del lloc de feina. Durant els propers dos anys, els funcionaris podran demanar una excedència voluntària de mínim 6 mesos i màxim 2 anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de feina i al còmput de temps a efectes de trienis i grau personal.

 Suspensió del nomenament de funcionaris interins i de la contractació de personal laboral temporal, exceptuant necessitats urgents en serveis essencials.

Mesures per a tot el personal de l’Administració General de la Comunitat Autònoma i de l’Agència Tributària de les Illes Balears:
 Mesures de flexibilització en el compliment de la jornada laboral per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar. Es podran elegir jornades de 30, 35 o 37,5 hores setmanals.

 Reducció del nombre de dies per assumptes propis i reducció dels dies addicionals de vacances als màxims establerts. Això suposa la reducció d’un dia per assumptes particulars i les vacances passar-les a dos dies addicionals des del sext trieni, incrementant un dia addicional per cada trieni complit a partir de l’octau.

 Suspensió del complement retributiu de productivitat i reducció de les despeses corresponents a la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o de la jornada de treball habitual.

Mesures per al sector sanitari Ib-Salut:

 Elaboració d’una Relació de Llocs de Treball (RLT) per al personal de l’Ib Salut.

 Aprovació d’un pla de recursos humans en el qual es regulen els supòsits excepcionals perquè el personal estatutari de l’Ib-Salut i dels ens adscrits puguin prolongar la permanència en el servei actiu.

 Flexibilització horària en tots els centres hospitalaris, establint horaris de 8:00 a 20:00 de dilluns a divendres, i dissabtes de 9:00 a 14:00 per tal de ampliar l’atenció a l’usuari i estalviar el cost de les “peonades”.

 Modificació dels horaris dels centres de Salut i Unitats Bàsiques. Els horaris dels centres de Salut seran de 8:00 a 17:30 hores de dilluns a dijous, i de 8:00 a 15:00 hores els divendres. L’activitat dels PAC’s començarà a les 17:30 de dilluns a dijous, i a les 15:00 hores els divendres.

 Suspensió de l’acord d’acció social relatiu al compliment de pensió de jubilació adequant la mesura a la reforma sanitària impulsada per el Govern central.

 Reducció d’un dia d’assumptes propis (passant de 7 a 6) i reducció dels dies addicionals de vacances als màxims establerts per la llei.

 Reducció temporal en un 32% del sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera professional.

 Suspensió de productivitat variable. Es limita la concessió del complement de productivitat (factor variable) del personal estatutari del Servei de Salut, equiparant-lo als funcionaris de la Comuntiat Autònoma, amb excepcions per raó de necessitat.

 Ajust de les guàrdies dels residents en tots els centres hospitalaris. Mínim 4 guàrdies i màxim 5 segons servei.

 Eliminar la lliurança després de les guàrdies. El dret a descans retribuït després de les guàrdies es recuperarà en horari laboral.
econòmics que es fixin.

Mesures de contenció de despesa corrent en béns i serveis a l’Ib Salut:

 Reorganització dels serveis socio-sanitaris. Trasllat dels pacients dels hospitals Joan March i Hospital General a altres dispositius assistencials (Hospital Verge de la Salut, Hospital Creu Roja, Hospital Sant Juan de Deu i Hospital Son Dureta).

 Lloguer d’instal·lacions de l’Hospital Universitari de Son Espases. S’arrendarà l’ús de quiròfans, habitacions i altres instal·lacions a metges o societats per aconseguir major aprofitament dels espais del centre de referència.

 Anàlisi de la cartera de serveis sanitaris oferts en l’actualitat. La reforma Sanitaria aprovada pel Govern Central aprovarà una cartera bàsica de serveis que assegurarà que totes les comunitats autònomes tenguin accés a les mateixes prestacions sanitàries. A més, es durà a terme una distribució dels serveis que es presten entre tots els hospitals per a millorar l’eficiència i evitar duplicitats de proves diagnòstiques.

 Canvis en la gestió ortoprotèsica. La reforma sanitària del Govern Central inclou les prestacions ortoprotèsiques dins la cartera comú suplementària, és a dir, subjectes a aportació de l’usuari.

 Pla d’estalvi energètic en centres d’atenció primària, PAC’s i hospitals. Creació del departament energètic, que dependrà orgànicament de la subdirecció d’infraestructures de l’IbSalut i funcionalment de la direcció general d’Indústria i Energia.

 Increment de facturació a tercers. Els serveis d’admissió i facturació del servei de salut reforçaran els protocols de cobrament a tercers (asseguradores, agencies de viatges, etc.).

 Conscienciació a metges, infermeres i auxiliars del cost econòmic que suposen tots els béns i serveis que s’utilitzen regularment.

 Suport assistencial a Menorca i les Pitiüses des del centre de referència. Els especialistes de l’hospital de referència es traslladaran a Menorca i a Eivissa per atendre pacients sempre que sigui possible.

 Comissió de farmàcia per a la racionalització en l’adquisició de medicaments. Establiment dels filtres necessaris als nous fàrmacs – ajustant-se a l’Agència Espanyola del Medicament- i unificació dels catàlegs dels serveis de farmàcia dels hospitals.

 Central de compres unificada per a tot el sistema de salut en compra i negociació de material mèdic. Es millora l’eficiència i s’optimitzen els processos i la logística.

 Reducció de la factura farmacèutica.

 Cobrament del pàrquing a l’Hospital Universitari Son Espases amb bonificacions per als treballadors.

 Modificació del concurs de targeta sanitària mantenint el chip RFID i la fotografia perquè sigui identificativa.

 Turisme sanitari. D’acord amb la amb la reforma sanitària aprovada pel Govern Central, s’adaptarà la normativa vigent a la normativa europea.

 Centralització de Laboratoris Clínics. Son Espases acollirà un laboratori únic que centralitzarà les proves de tots els centres sanitaris.

 Pla d’ajust d’estiu de tots els hospitals de la Comunitat Autònoma amb l’optimització de llits i quiròfans”.