Según se informa por el Govern en su página de sala  de prensa  Armengol ha acordado la suspensión de los últimos acuerdos de carrera, finalmente no se ha confirmado  la vía del Decreto-Ley, por lo que en cuanto se publique en el BOIB el acuerdo, SIMEBAL acudirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears para impugnarlo.

El Govern dice textualmente en su página lo siguiente:

 

«Consell de Govern: El Consell de Govern acorda la suspensió dels acords relatius a desenvolupament de la carrera professional del personal estatutari i del personal funcionari i laboral de serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat la suspensió dels acords relatius al desenvolupament de la carrera professional del personal estatutari i del personal funcionari i laboral de serveis generals, que havien subscrit l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb les organitzacions sindicals. En concret queden suspesos aquells apartats que tenen a veure amb el desenvolupament efectiu de la carrera professional que l’Administració de la Comuniatat Autònoma va acordar amb el Servei de Salut de les Illes Balears, d’una banda, i amb les organitzacions sindicals corresponents, de l’altra, en l’àmbit de la Mesa Sectorial de Sanitat, de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres.
 
Aquests acords, ara suspesos, afectaven tots els col·lectius de personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, llevat del personal docent, i preveien en algun cas i amb efectes des del dia 1 d’abril de 2015, l’aixecament de part de la suspensió de les retribucions addicionals corresponents a la carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, ja acollit a sistemes extraordinaris d’implantació de carrera. En la resta de casos els acords preveien, amb efectes des del dia 1 d’octubre de 2015, pagaments a compte en concepte de carrera professional del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, i a aquest efecte regulen els criteris per a la inclusió extraordinària d’aquest personal en el sistema de carrera i en algun cas, com ara el personal estatutari, l’inici de la carrera ordinària.
 
L’Acord de Govern es pren en funció de la situació de la Hisenda autonòmica, detallada mitjançant informe de la Direcció General de Pressupostos i Finançament, segons les conclusions del qual, no es permet ara com ara atendre totes les despeses públiques en els termes exigits per la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i pels objectius d’estabilitat i de deute imposats, recentment, pel Govern de la Nació. Així es desprèn de les previsions de liquidació de l’exercici de 2014, segons les quals cal la redacció d’un pla economicofinancer per recuperar, el camí de l’estabilitat pressupostària, en els termes que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
En aquest sentit, es considera que els complements retributius a què es refereix l’Acord aprovat avui poden ser suspesos temporalment sense que es produeixi una minva substancial de les retribucions del personal al servei de la Comunitat Autònoma, i contribuir així, juntament amb la resta de mesures que s’incloguin en el pla economicofinancer esmentat abans, a la sostenibilitat de les arques publiques.
 
D’altra banda, la disposició addicional segona del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix que, als efectes del que disposen els articles 32 i 38.10 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’ha d’entendre que es produeix una causa greu d’interès públic derivada de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques quan les administracions públiques hagin d’adoptar mesures o plans d’ajust, de reequilibri dels comptes públics o de caràcter economicofinancer per assegurar l’estabilitat pressupostària o la correcció del dèficit públic.
 
Aquesta mesura ha de tenir un caràcter temporal, i és voluntat del Govern de les Illes Balears complir en la mesura del que sigui possible les expectatives econòmiques del personal afectat, d’acord amb un calendari que s’ajusti a l’escenari pressupostari real a mitjà termini i paral·lelament a la necessària reforma de la legislació autonòmica en matèria de carrera professional que s’ha de dur a terme en el marc de la negociació col·lectiva ja iniciada a tal efecte, per a retornar altres drets laborals dels funcionaris perduts a causa de les polítiques de retallades.»