En el BOIB de hoy se ha publicado la Ley 1/2015 que contiene la siguiente disposición final, relativa a la carrera profesional:

«Disposició final primera

1. El segon paràgraf de l’article 22 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, queda modificat de la manera següent:

“El que s’estableix el paràgraf anterior s’ha d’entendre al marge de les modificacions dels acords o dels nous acords que, si n’és el cas, es produeixin al llarg de l’any 2015, amb possibles efectes econòmics en l’exercici de 2015, pel que fa a la suspensió del 25% de la quantia corresponent a la carrera esmentada produïda des de la disposició addicional quarta de la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.”

2. El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 23 de la Llei 13/2014, ja esmentada, queda modificat de la manera següent:

“Això no obstant, i a més del règim específic que preveu el segon paràgraf de l’article 22 d’aquesta llei, les modificacions dels acords o els nous acords en matèria exclusivament de carrera professional pel que fa al personal estatutari sanitari, d’una banda, al personal docent, d’una altra, i a la resta de personal funcionari, estatutari i laboral, d’una altra, poden desplegar efectes econòmics en el darrer trimestre de l’any 2015, sempre que la incidència econòmica d’aquests acords l’any 2015 es relacioni directament amb un major rendiment dels recursos humans o amb l’assoliment de resultat, sens perjudici que es puguin preveure pagaments a compte de la manera i en els terminis que s’acordin, els quals s’han d’imputar i regularitzar posteriorment en el darrer trimestre de l’any 2015 d’acord amb els criteris que s’estableixin. En aquests casos, i en la mesura que aquets acords afectin alguns dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest article o l’article 21.2, s’ha d’entendre aixecada la suspensió fins al 31 de desembre de 2015 dels acords respectius o de la part d’aquests acords que estableixen els preceptes esmentats.”