FUNDACIÓN PÚBLICA SANITARIA HOSPITAL DE INCA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 5332
Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2 pel qual
s’autoritza la constitució de la fundació pública sanitària de
caràcter assistencial hospital comarcal d’Inca
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en sessió celebrada el 17 de març de 2 adoptà, entre altres,l’acord següent:
«Primer. Autoritzar la constitució de la Fundació Pública Sanitària de caràcter assistencial Hospital Comarcal d’Inca que té per objecte la gestió i administració de l’Hospital Comarcal d’Inca, en la zona d’influència del citat Hospital, d’activitats de promoció, prestació i gestió directa o indirecta de recursos i serveis sanitaris assistencials; la docència i investigació de les ciències de la salut i la promoció de la salut individual i col·lectiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears en qualsevol de les seves vessants, així com la realització d’aquelles altres activitats que puguin coadjuvar a la consecució de l’objecte fundacional.