OPE MEDICO URGENCIAS PRIMARIA EJECUCION SENTENCIA Y OPE NEUROFISIOLOGIA CAN MISSES CORRECCION ERRORES

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de desembre de 2013 per la qual, en execució d’una sentència, es modifica la Resolució de 18 de gener de 2012 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa d’urgències d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 403 – Pàgines 1137-1138

 

 

 

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

    • Correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 d’octubre de 2013 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de FEA de Neurofisiologia Clínica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), i es determina la data, l’hora i el lloc en què es durà a terme el primer exercici de la fase d’oposició (BOIB núm. 150, de 31 d’octubre de 2013)

      Número de registre 400 – Pàgines 1145-1146